Únor

Albrecht, Karel - malíř (90. výročí úmrtí)                                                    
*06. 01. 1859 - Znojmo
+27. 02. 1927 - Znojmo

Životopis
:
Absolvent Odborné keramické školy Znojmo (1882). Maloval na porcelán a majoliku ve znojemských keramických výrobnách firmy Klammerth od r. 1881.

Dílo
:
Některé obrazy uloženy na zámku Konopiště. Majolika, kresby erbů ve fondu Jihomoravského muzea ve Znojmě. V r. 1884 provedl džbán pro bavorského krále Ludvíka II. Za svoji malířskou tvorbu obdržel řadu ocenění, např. 1886 stříbrná medaile na Řemeslné výstavě v Brně. Od roku 1890 se zabýval také heraldikou.

Literatura
:
- ŠÍPEK, Zdeněk. Maloval i pro bavorského krále: Více než osm desetiletí visí umělecké a dokumentární obrazy znojemského rodáka Karla Albrechta na Konopišti. Moravské noviny Rovnost. 1996, roč. 6, č. 46, s. 9.

Groz, Josef - kněz (90. výročí narození)                                                                
*14. 02. 1927 - Rájec nad Svitavou
+09. 06. 2004 - Příbram

Životopis
:
Groz se narodil v Rájci nad Svitavou. Od mládí ministroval v kostele sv. Michala v Brně. Do této kongregace také vstoupil, když na gymnáziu dokončil sextu. Rok 1950 byl pro řeholní společenství katastrofální, neb se uskutečnila Akce K čili násilné zabírání klášterů a internace řeholníků. Josef Groz, tehdy ještě řeholní bratr a nikoliv kněz byl internován v jednom ze zřízených "internačních klášterů" - na Hoře Matky Boží u Králík. Z Králík byl o pár měsíců povolán k výkonu vojenské služby. Jeho místem působení se stalo slovenské Komárno. Ani na vojně však dlouho nepobyl, neb onemocněl a byl propuštěn. Po propuštění z vojny žil v Brně u rodičů. Josef Groz začal v roce 1968 studovat na jediné státem povolené bohoslovecké fakultě v Litoměřicích a o rok později jej brněnský biskup Mons. Karel Skoupý vysvětil na kněze. První Mši svatou (primici) slavil P. Josef Groz v Brně - Židenicích. Byl ustanoven kaplanem farnosti Lomnice u Tišnova, později působil jako farář v Tasovicích u Znojma. V Tasovicích jej také zastihla změna režimu v roce 1989.V první polovici 90. let zastával P. Josef službu magistra noviců v redemptoristickém noviciátě, který vznikl právě v Tasovicích. V roce 1996 byl zvolen provinciálem a jako takový se stěhoval do sídla provincialátu, kterým je poutní místo Svatá Hora u Příbrami. Službu provinciála vykonával až do roku 1999.Po odchodu ze služby provinciála ještě krátce působil na Svaté Hoře a následně ve Frýdku, odkud přešel na Horu Matky Boží u Králík, kde byl kdysi internován, aby byl superiorem (představeným) tamní redemptoristické komunity.Na Hoře Matky Boží působil jako superior do roku 2004, kdy v březnu onoho roku vážně onemocněl. Vrátil se na Svatou Horu a 9. června 2004 zemřel v příbramské nemocnici. Pohřben byl v Tasovicích u Znojma.  
 
Literatura:
- Josef Groz [online]. [cit. 2012-03-08]. Dostupné na: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=15591

Johann HaaseHaase, Johann - starosta (180. výročí narození)                                                
*12. 02. 1837 - Znojmo
+18. 08. 1904 - Znojmo
 
Životopis:
Starostou v letech 1900-1904. Narozen ve Znojmě v rodině obchodníka se suknem, několik tříd gymnázia, společník světoznámého obchodu s vínem Alois Haase a synové, 1873 člen komise pro Světovou výstavu ve Vídni a člen vinařské jury, 1874 čestný člen Znojemského hospodářského spolku, od 1872 člen obecního výboru, 1873 obecní radní (lesní referát), 1873-1904 předseda Silničního výboru pro okres Znojmo, 1882-1902 poslanec moravského zemského sněmu a 1885-1897 říšské rady ve Vídni, 2krát zvolen starostou. Spoluzakladatel Německého měšťanského spolku a 1880-1895 jeho předseda, předseda Politického spolku liberálů a Německého spolku pro město a venkov, od 1858 člen c. k. priv. Sboru ostrostřelců (1870-1871 velitel), vrchní velitel Sboru dobrovolných hasičů, od 1900 vrchní ředitel Znojemské spořitelny. 1873 zlatý záslužný kříž s korunou, 1898 čestné občanství města.    

Literatura
:
- Kalendárium. Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. 2009, roč. 9, č. 34, s. 11.

Jandl, Josef - duchovní (10. výročí úmrtí)                                                              
*23. 10. 1927 - Sulkovec
+02. 02. 2007 – Sulkovec

Životopis
:
Přípravu na kněžství musel přerušit v r. 1950 po 4. ročníku, jelikož byl povolán do PTP (pomocné technické prapory). Poté vystřídal několik civilních zaměstnání, než mohl po 18 letech pokračovat v přípravě a přijmout kněžské svěcení 5. července 1969 v Brně. Působil jako kaplan v Novém Městě na Moravě a v Brně - Husovicích. Od roku 1977 byl farářem v Pavlicích a později i v Hostimi. Zemřel 2. února 2007 v nemocnici ve Znojmě. Byl pohřben do kněžského hrobu na hřbitově v rodném Sulkovci.  

Literatura
:
- Josef Jandl [online]. [cit. 2012-03-15]. Dostupné na: http://pavlice-historie.wz.cz/pavlicti_duchovni.html

Košu, František - farář (100. výročí úmrtí)                                                       
*?
+17. 02. 1917

Životopis
:
Dosavadní kooperátor v Miroslavi se zasadil o pseudogotickou podobu interiéru loděnického kostela. Za doby jeho úřadování byl v Maršovicích v roce 1900 zřízen hřbitov.  

Literatura
:
- ECKL, Petr. Dějiny duchovní správy. Jezeřany - Maršovice: kapitoly ze starších dějin obce. Jezeřany - Maršovice: Obec Jezeřany - Maršovice, 2006, s. 93-99.

Adolf Friedrich KunkeKunike, Adolf Friedrich - malíř (240. výročí narození)                                                        
*25. 02. 1777 - Greifswald
+17. 04. 1838 - Vídeň

Životopis
:
Žák vídeňské Akademie, studoval i v Římě. V roce 1817 získal litografickou koncesi. Vytvořil sérii dunajských pohledů, ale také pohledy z Čech a Moravy.
 
Literatura:
- FRECER, Jaroslav. Krajina Podyjí v obrazech: malíři širšího regionu Národního parku Podyjí/Thayatal. Znojmo: Správa Národního parku Podyjí ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě, 2015, 11 s.

Lang, Josef - kněz (250. výročí narození)                                                          
*24. 02. 1767 - Pavlov
+18. 05. 1811 - Prostějov

Životopis
:
Syn sedláka Franze Langa. Otec mu zemřel ve dvanácti letech. Pro druhorozeného syna vdovy ze selské rodiny, který pravděpodobně chtěl studovat, se jako nejsnazší cesta ke vzdělání samozřejmě jevila kněžská kariéra, která navíc slibovala i poměrně jisté profesní uplatnění. Do generálního semináře vstoupil roku 1787 jako dvacetiletý. Za studií vynikal především v četbě Kantovy filozofie. V roce 1789 žádal o nižší kněžské svěcení, toho vyššího dosáhl - po průtazích - o dva roky později, tehdy také žádal, aby mohl sloužit svou první mši.  

Literatura
:
- TINKOVÁ, Daniela. Jakobíni v sutaně: neklidní kněží, strach z revoluce a konec osvícenství na Moravě. Vyd. 1. Praha: Argo, 2011, 359 s.

Linsbauer, Oskar - páter (50. výročí úmrtí)                                                
*30. 11. 1912 - Starý Šaldorf
+18. 02. 1967 - Janov

Životopis
:
5. 12. 1912 pokřtěn v Louckém klášteře, 27. 5. 1920 biřmování v Dyji. 1918-1923 navštěvoval základní školu, 1923-1927 reálka ve Znojmě, 1927-1931 gymnázium. 1936-1940 teologické studium, 1940-1945 vojenská služba. 28. 7. 1946 vysvěcen na kněze. Zemřel v Janově.  
 
Literatura:
- LANG, Johann. Ehrenbürger der Gemeinde Altschallersdorf. Heimatbuch Altschallersdorf. S. l.: J. Lang, 1998. S. 35.

Mahr, Albin - teolog (120. výročí narození)                                                                
*24. 02. 1897 - Mackovice
+07. 03. 1965 - Vídeň

Literatura
:
- Albin Mahr [online]. [cit. 2012-03-16]. Dostupné na: http://www.suedmaehren.at/kulturdatenbank/Albin_Mahr

Netuschill, Josef - generál (110. výročí úmrtí)                                          
*08. 10. 1840 - Lemberg
+11. 02. 1907 - Baden (Rakousko)
 
Životopis:
Absolvoval Vojenskou akademii v Louckém klášteře ve Znojmě.  

Literatura
:
- Josef Netuschill [online]. [cit. 2012-03-21]. Dostupné na: http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_N/Netuschill_Josef_1840_1907.xml

Petr NezvedaNezveda, Petr - starosta (50. výročí narození)                                                            
*15. 02. 1967 - Třebíč
+?

Životopis
:
Narodil se v Třebíči a od roku 1968 bydlí ve Znojmě. 1985 - maturoval na Gymnáziu ve Znojmě. 1990 - absolvoval Fakultu elektrotechniky Vysokého učení technického v Brně. Od roku 1991 podniká v oblasti kancelářské a výpočetní techniky a v reklamě a marketingu. 2001 - stal se obchodním ředitelem firmy zaměřené na pořádání kulturních akcí. Od roku 2003 byl místopředsedou představenstva akciové společnosti pro správu nemovitostí. 1997-1998 - člen ODS, 1998-2003 - člen US. Od roku 2003 člen ODS (nyní předseda oblastního sdružení ve Znojmě a člen regionální rady jihomoravské krajské organizace). Ve volebním období 2000-2004 zvolen zastupitelem Jihomoravského kraje a předsedou výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost krajského zastupitelstva. V prosinci 2006 zvolen starostou města Znojma.
  
Literatura:
- Petr Nezveda [online]. [cit. 2012-03-21]. Dostupné na:    http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Nezveda

Josef PlechatýPlechatý, Josef - pilot (80. výročí úmrtí)                                                                  
*02. 10. 1909 - Miroslav
+04. 02. 1937 - Slatina u Brna

Životopis
:
Narodil se jako třetí dítě manželů Plechatých, kteří se živili prací u sedláků v Miroslavi. Jeho starší sourozenci byli Marie, Božena a mladší František. Po vypuknutí první světové války byl odveden jejich otec na ruskou frontu. Již v prvních dnech bojů zmizel beze stopy a byl prohlášen za nezvěstného. Rodina žila v těžkých podmínkách probíhající války. Po skončení války a vzniku první republiky dostala matka jako válečná vdova trafiku na náměstí v Miroslavi. V těžkých podmínkách po světové válce se Josef a František vyučili u Bohumila Inderle úpadkovému řemeslu kružitkář, jelikož to nic nestálo. Oba bratři byli mezi zakladateli organizace Sokol Miroslav a významně se podíleli na vybudování sokolského a dnes nešťastně zrušeného hřiště na ulici Tyršově. Josef se po nástupu vojenské povinnosti přihlásil na výzvu prezidenta T.G. Masaryka 1000 pilotů republice do vojenské pilotní školy v Prostějově, poté ho následoval i jeho bratr František. Josef byl zařazen do pilotního výcviku na pilota bombardovacích letadel a František ke stíhačům. 4. února 1937 v 18:30 hod. došlo nedaleko vojenského letiště ve Slatině u Brna k havárii vojenského třímotorového bombardovacího letadla Fokker-F-VII. Pilot Josef Plechatý zemřel, aniž nabyl vědomí, v zemské nemocnici.  

Literatura
:
- P.P. Z historie. Miroslavský zpravodaj. 2012, č. 1, s. 44-45.

František PokoraPokora, František - farář (70. výročí úmrtí)                                                            
*16. 06. 1870 - Český Brod
+11. 02. 1947 - ?

Životopis
:
Příchod Františka Pokory, narozeného 16. června 1870 v Českém Brodě, do Miroslavi byl patrně pro sbor i obec svým způsobem otřes. Pokora byl typ faráře, po kterém někteří miroslavští bezesporu toužili: S okolím nesplynul, kázáním burcoval, z kazatelny hřímal, tvrdě je nutil k vyšší úrovni duchovního, ale zejména osobního a rodinného života. Mladý farář Pokora začal systematicky, intenzivně a pravidelně pracovat s mládeží. Kruh evangelických mladíků a panen se scházel nejprve po rodinách, od roku 1901 v šálku u kostela, který byl k tomu účelu vystavěn. Schůzky mládeže se brzy změnily v setkávání mezigenerační a Kruh se stal nejen duchovním, ale i kulturním centrem sboru. V roce 1904 byl František Pokora zvolen farářem v Zádveřicích a působil také v Táboře a v Nosislavi. Zemřel 11. února 1947.  

Literatura
:
- František Pokora [online]. [cit. 2012-03-27]. Dostupné na: http://fscce.oryon.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=15

Renát, Oldřich - četník (30. výročí úmrtí)                                                        
*19. 11. 1903 - Dukovany
+18. 02. 1987 - Miroslav

Životopis
:
Narodil se v Dukovanech, odkud docházel do školy do Mor. Krumlova, po jejímž ukončení se vyučil sládkem v pivovaře v Dalešicích. Po ukončení vojenské služby absolvoval četnickou školu v Bratislavě a poté odešel na četnickou stanici do Mohelna. V roce 1940 skončil u četníků a nastoupil do Opatova jako hajný. V květnu 1945 byl jmenován velitelem četnické stanice v Miroslavi a v roce 1952 odešel a pracoval jako vedoucí cihelny v Miroslavi. V roce 1945 se stal spolu s panem Rudolfem Poppem zakladatelem mysliveckého spolku Hubertus v Miroslavi a po odchodu do důchodu pracoval jako matrikář na národním výboru až do pozdního věku.  

Literatura
:
- RENÁT, Dušan. Vzpomínka: Oldřich Renát (19.11.1903-18.2.1987). Miroslavský zpravodaj. 2012, č. 1, s. 48-49.

Antonín ŘepkaŘepka, Antonín - partyzán (110. výročí narození)                                                          
*12. 02. 1907 - Rakšice
+04. 11. 1952 - Znojmo

Životopis
:
Po absolvování obecné školy pracoval u sedláka. Zde si ho všiml jeho bývalý učitel. Přesvědčil jeho matku, aby ho dala na dvouroční hospodářskou školu do Ivančic. V roce 1925 vstoupil do organizace KSČ v Ivančicích. Po absolvování hospodářské školy nenašel práci a odjel do Francie. 1. června 1932 byl iniciátorem založení MO KSČ v Moravském Krumlově a stal se jejím předsedou. Antonín Řepka příležitostně pracoval, byl i nezaměstnaný a zúčastňoval se politických a protihenleinovských akcí. V roce 1938 v době ohrožení republiky narukoval do čs. armády a po mnichovském diktátu byl již 12. října 1938 demobilizován. V březnu 1939 ho zatklo znojemské gestapo a vyslýchalo ho pro dřívější politickou činnost. Po propuštění ho pracovní úřad (Arbeitsamt) ve Znojmě zařadil na stavbu dálnice Vídeň-Linec, ve Vorchdorfu v Rakousku. Po přerušení stavby dálnice v roce 1940 byl nasazen do slévárny ve Welsu a v roce 1941 do zbrojovky ve Steyeru. Roku 1942 Řepka utekl z nasazení ve Steyeru do Moravského Krumlova. Před vánocemi v roce 1943 se oženil s Marií Leonovovou z Dolních Kounic. 14. října 1944 se v domku jeho matky v Moravském Krumlově sešli v té době dostupní členové ilegální organizace a založili Partyzánskou družinu Josefa Hybeše. Antonín Řepka se stal jejím velitelem. Zemřel ve Znojmě na zápal plic.  

Literatura
:
- LYSÁK, Jiří. Životopisy. Z dějin Partyzánské družiny Josefa Hybeše. Třebíč: J. Lysák ve spolupráci s vydavatelstvím Akcent, 2011, s. 205-218.

Jindřich Matyáš ThurnThurn, Jindřich Matyáš - hrabě (450. výročí narození)                                                                
*24. 02. 1567 - Lipnice
+26. 01. 1640 - Livonsko

Životopis
:
Koncem dubna 1619 překročil Jindřich Matyáš Thurn s desetitisícovým vojskem moravskou hranici a táhl od Jihlavy ke Znojmu. Znojmo mu otevřelo své brány a ve městě pak došlo k velkému sbratření Čechů s Moravany.  

Literatura
:
- UHLÍŘ, Dušan. Moravský pitaval. Velké Bílovice: Temi cz, 2011, 310 s.

Ugwitz, Antonín - historik (110. výročí úmrtí)                                              
*14. 06. 1854 - Prostějov
+09. 02. 1907 - Praha

Životopis
:
Narodil se v Prostějově. Vykonal zkoušky způsobilosti pro německé i české obecné i měšťanské školy, učil ve Valašských Kloboukách a v Moravském Krumlově. Od r. 1886-1900 v Žilině u Nového Jičína. Působil pak v Chropyni, Přerově a Tovačově. V místech, kde působil, se zajímal o regionální dějiny a vlastivědu; přispíval do řady časopisů a novin, nejčastěji do Opavského týdeníku. V Moravském Kravařsku má obsáhlou stať historickou, zpracoval místopis všech německých obcí v okrese.  

Literatura
:
- GRUNOVÁ, Eva. Místa paměti. Moravský Krumlov ve svých osudech. V Brně: Muzejní a vlastivědná společnost, 2009, s. 245-254.

Kalendárium pro Vás sestavila Petra Pavlačková.