Osobnost měsíce

Bohuslav Pernica (1907-1968)

  • Učitel, pedagog, spisovatel, národopisec
Bohuslav PernicaBohuslav Pernica se narodil 13. 12. 1907 v Brně. Mládí pak strávil ve Znojmě. Roku 1927 maturoval na reálném gymnáziu a v letech 1927-28 absolvoval abiturientský kurz na brněnském učitelském ústavu. Po skončení studia učil dva roky v Miroslavi, nejprve na menšinové obecní škole, poté na měšťance. Od roku 1930 pak učil na obecné škole ve Znojmě, nato v Šumné (Šumvald), Šatově a od roku 1933 opět ve Znojmě na chlapecké měšťanské škole. Po záboru pohraničí v roce 1938 začal učit v Kroměříži na Palackého měšťanské škole, počínaje rokem 1940 přesídlil do Prahy, kde působil na měšťanských a osmiletých školách (v Praze vyučoval až do roku 1959). Krom předávání znalostí se i Pernica během svého života neustále vzdělával. Studoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde roku 1953 obhájil dizertační práci o Boženě Němcové, později studoval ještě na Vysoké škole pedagogické v Praze (studium zakončil roku 1958).

Tvůrčí činnost Pernici byla velmi rozmanitá. Již v mládí se začal věnovat literatuře – psal básně, povídky, romány, dramata… Literární prvotinou B. Pernici je povídka Peklem k ráji (1931) popisující příběh mladého učitele, který pyká za hříchy jiných a je odsouzen k trestu smrti.

V oblasti románu vytvořil řadu děl pojednávajících o vynálezci bleskosvodu Prokopovi Divišovi. Tato osobnost ho zvláště upoutala, neboť život a dílo zpracoval Pernica třikrát v životopisných románech Zrazený génius (1943), Čaroděj (1947), Pod znojemskou věží (1955).

Mimo to se věnoval sběru lidové slovesnosti ze západní Moravy, jehož výsledky publikoval v 50. letech v několika souborech a napsal rovněž řadu regionálně-historických prací (např. Písemnictví na západní Moravě, 1958; Západní Morava v hudbě, 1958; Výtvarné umění západomoravské, 1959 aj.) Systematicky se zabýval oblastí Horácka a Podhorácka, vrcholem tohoto úsilí byla edice Moravské Horácko a Podhorácko, vydaná v 50. letech.

Bohuslav Pernica přispíval již od abiturientských studií i do různých novin a časopisů – hojně publikoval v časopisu Podyjí, později přejmenovanému na Od Horácka k Podyjí (z dalších časopisů a novin kupříkladu: A-Zet, Anděl strážný, Archa, Brázda, Červený květ, Český jazyk a literatura, Dělnické listy, Host do domu, Miroslavské listy, Jiskra, Svobodné slovo, Vlastivědný věstník moravský, Znojemsko aj.).

V letech 1935/36 založil a řídil Kulturní revue jihozápadní Moravy, o rok později Západomoravskou kulturní revue.

Některé z jeho dramatických prací, rozhlasových úprav, pásem či scénářů zůstaly bez knižního vydání.

Bohuslav Pernica zemřel pravděpodobně dne 14. 11. 1968 v Praze.

ZDROJE:

  • Bohuslav Pernica. Český hudební slovník osob a institucí [online]. [cit. 2017-11-22]. Dostupné z: http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=4193
  • DOUPALOVÁ, Eva. Slovník sběratelů, vydavatelů a zpracovatelů moravských lidových pověstí. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, s. 121-198. ISBN (Brož.).
  • KUNC, Jaroslav. Slovník soudobých českých spisovatelů: krásné písemnictví v letech 1918-45. 1. vyd. Praha: Orbis, 1945-1946. 2 sv. (1016 s., [96] s. obr. příl.).
  • SLAVÍK, Bedřich. K dílu Bohuslava Pernici.  Bedřich Slavík. In: Podyjí: Sborník pro musejní a vlastivědnou práci.
Během svého života nasbíral několik stovek lidových písní, které věnoval Kabinetu pro lidovou píseň při Československé akademii věd v Brně.


Referátek pro Vás vypracovala Petra Pavlačková.